Sodelujoče organizacije

print

Pokrajinski muzej Koper

 

Pokrajinski muzej Koper se ponaša z lepoto in bliščem renesančnega in beneškega obdobja Kopra, s čudovitimi najdbami iz prazgodovinske in rimske dobe ter z vrtom muzeja, lapidarijem. V matični muzejski stavbi se predstavljajo arheološka, umetnostna in kulturno-zgodovinska zbirka ter zbirka novejše zgodovine. Muzejska galerija v sosednji stavbi, je namenjena občasnim lastnim in gostujočim  razstavam. Zgodovina koprskega muzeja je več, kot stoletna. V zbirki hranijo plemiške grbe, slike, orožje, renesančne kipe, starinska glasbila, pa tudi medalje in uniforme obdobja novejše zgodovine in razstavo o času narodnoosvobodilnega boja in vprašanja določitve meje med Jugoslavijo in Italijo, ki je temu sledilo. Muzejska dvorana (piano nobile), lapidarij na prostem in vrt Slovenica so namenjeni številnim glasbenim in drugim prireditvam, ki se tu odvijajo čez celo leto.

Dodatne informacije: http://www.pokrajinskimuzejkoper.si/si/muzej

 

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper

 

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper - Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria je osrednja splošna knjižnica Mestne občine Koper in osrednja območna knjižnica Obalno-kraške regije. Ustanovljena je bila leta 1951 in je še danes največja javna knjižnica v slovenski Istri. Knjižnica Koper opravlja kot osrednja območna knjižnica tudi posebne naloge za splošne knjižnice Obalno-kraškega območja in te knjižnice strokovno povezuje v območno mrežo, ki zagotavlja koordinirano izvajanje knjižnične dejavnosti. Njene posebne naloge za širše območje zajemajo zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij, nudenje strokovne pomoči vsem knjižnicam s svojega območja, koordiniranje zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva za svoje območje in usmerjanje izločenega gradiva iz svojega območja. Poslanstvo Knjižnice Koper je kontinuirano zagotavljanje dostopa do vseh vrst zapisnega znanja in ustvarjanja najširšemu krogu uporabnikov, s kakovostnimi storitvami in dopolnjujočimi dejavnostmi prispevati k intelektualnemu in duhovnemu razvoju okolja in izkazovanje spoštljivega odnosa do kulturne dediščine.

Dodatne informacije: http://www.kp.sik.si/predstavitev

 

Center eksperimentov Koper

 

Center eksperimentov Koper je raziskovalna organizacijska enota Društva matematikov, fizikov in astronomov Koper. Ukvarja se z razvojem in izvajanjem neformalnega izobraževanja in priročnih eksperimentov, s spodbujanjem mladinskega raziskovanja ter s popularizacijo znanja in znanosti. Organizira in izvaja predavanja, delavnice, javne predstavitve, okrogle mize, konference, razstave. Center eksperimentov Koper je tudi izkustveni center, kjer si obiskovalci nabirajo spoznanja in izkustva na zanimiv ter zabaven način z eksperimenti »naredi sam«. V prostorih Centra eksperimentov Koper domuje tudi muzejska zbirka učil in naprav, ki je nastala s ciljem ohranjanja znanstvene in tehnične dediščine ter osveščanja javnosti o njenem pomenu. Osrednji cilji Centra eksperimentov so spodbujanje naravoslovne in tehnične radovednost otrok in mladih ter razvijanje njihovega talenta in kreativnosti, povezovanje neformalnega in formalnega izobraževanja, približevanje znanstvenih dosežkov najširši zainteresirani javnosti in ohranjanje znanstvene in tehnične kulturne dediščine.

Dodatne informacije: http://www.centereksperimentov.si/o-centru/

 

Društvo Morigenos

 

Društvo Morigenos združuje znanstveno raziskovanje, monitoring, izobraževanje, ozaveščanje javnosti, razvoj kadrov in upravljanje z naravnimi viri, za učinkovito varstvo morskega okolja in biotske raznovrstnosti. Glavna in osrednja dejavnost društva je slovenski projekt za delfine, dolgoročni program raziskovanja, monitoringa in varstva delfinov vrste velika pliskavka (Tursiops truncatus) v slovenskem morju in okoliških vodah severnega Jadrana. To je prva dolgoročna in sistematična raziskava delfinov v Sloveniji. 

Dodatne informacije: www.morigenos.org                        

 

Statistični urad Republike Slovenije

 

 Statistični urad Republike Slovenije (SURS) je glavni izvajalec in usklajevalec dejavnosti slovenske državne statistike. SURS je po Zakonu o državni statistiki strokovno neodvisna vladna služba (njegov predstojnik je pri strokovnih metodoloških vprašanjih samostojen).  Poslanstvo slovenskega statističnega urada je zagotoviti uporabnikom statistične podatke o stanjih in gibanjih na ekonomskem, demografskem in socialnem ter okoljskem področju. Podatki pa morajo biti kakovostni, pravočasni, časovno in mednarodno primerljivi ter predstavljeni jasno in razumljivo. Podatki se na SURS pridobivajo in posredujejo na podlagi uporabe znanstvenih spoznanj in strokovno ustreznih metod. V vseh fazah procesa igrata pomembno vlogo dobra metodologija in ustrezni statistični postopki. SURS omogoča tudi dostop do mikropodatkov za raziskovalni in analitični namen, in sicer do vseh podatkov, ki jih zberemo v statističnih raziskovanjih, načrtovanih v vsakokratnem letnem programu statističnih raziskovanj (LPSR). SURS omogoča raziskovalcem tudi dostop do mikropodatkov drugih soizvajalcev dejavnosti državne statistike in do podatkov, s katerimi razpolagajo raziskovalci in ki jih ti z namenom, da se ti podatki povezujejo v varnem okolju, posredujejo na SURS. S pomočjo storitve dostopa do mikropodatkov, ki jo omogoča SURS, je bilo opravljenih že veliko pomembnih raziskovalnih nalog. Pri razvoju te storitve sodelujemo s partnerjem Arhivom družboslovnih podatkov, tesno sodelovanje smo vzpostavili tudi z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani.

Dodatne informacije: www.stat.si

 

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) 

 

DOPPS je neprofitna nevladna organizacija, ustanovljena leta 1979, ki deluje v javnem interesu ohranjanja narave, varstva okolja in na področju raziskovalne dejavnosti. Delamo za varstvo ptic in njihovih življenjskih okolij. S tem prispevamo k ohranjanju narave in dobrobiti celotne družbe. DOPPS je polnopravni partner svetovne organizacije za varstvo narave BirdLife International. 

Dodatne informacije: www.ptice.si

 

Biobanka d.o.o.

 

Biobanka je edini ponudnik v Sloveniji, ki opravlja celoten proces, od sklenitve pogodbe, transporta, do zamrznitve in shranjevanja popkovnične krvi in popkovnice. Celice v primeru zdravljenja prav tako dostavimo do klinike in jih po potrebi skupaj s partnerskim podjetjem Educell pripravimo za direktno klinično uporabo. Biobanka poleg dolgotrajnega shranjevanja celic iz popkovnične krvi, popkovnice in zobne pulpe, razvija nove tehnologije priprave humanih celic iz drugih virov na dolgotrajno hrambo, njihovo odmrzovanje in gojenje ter pripravo za zdravljenje. 

Dodatne informacije: www.biobanka.si

 

Botanični vrt Univerze v Ljubljani

 

Botanični vrt v Ljubljani na današnjem mestu deluje že vse od leta 1810. V času Ilirskih provinc (1809-1813) je bil ustanovljen kot Vrt domovinske flore v okviru visoke šole (École Centrale). Zasnoval ga je Franc Hladnik (1773-1844), ki je bil njegov prvi ravnatelj; hkrati je bil predavatelj za naravoslovje in botaniko na že omenjeni šoli. Z ustanovitvijo Ljubljanske univerze (1919) je vrt že leta 1920 prišel pod njeno okrilje, kjer deluje še danes v okviru Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete. Z letom 1991 je bil obstoječi vrt zavarovan kot spomenik oblikovane narave na lokalni ravni, leta 2008 pa je dobil status spomenika državnega pomena. Velja za najstarejši botanični vrt v jugovzhodnem delu Evrope.

Dodatne informacije: www.botanicni_vrt.si

 

Institut "Jožef Stefan"

 

Institut »Jožef Stefan« je največji javno-raziskovalni inštitut v Sloveniji. Poslanstvo Instituta je v ustvarjanju, širjenju in prenosu znanja na področju naravoslovnih in tehniških znanosti ter znanosti o življenju. Institut "Jožef Stefan" intenzivno sodeluje pri spodbujanju tehnološkega in gospodarskega razvoja pri nas. Vloga Instituta pri tem je tako v šolanju kadrov kot pri razvojnih raziskavah, ki so neposredno namenjene uporabnikom. Osvojeno znanje skušajo raziskovalci Instituta s pridom uporabiti in prenesti v industrijo za reševanje mnogih zapletenih problemov. Institut »Jožef Stefan« nosi ime po slavnem slovenskem fiziku Jožefu Stefanu in edinem Slovencu, po katerem je dobil ime kak fizikalni zakon - Stefanov zakon o sevanju.

Dodatne informacije: https://www.ijs.si/ijsw, http://tehnologije.ijs.si/

 

e-Hiša, novogoriška hiša poskusov

 

e-Hiša, novogoriška hiša poskusov, ki deluje pod okriljem Mladinskega centra Nova Gorica je izobraževalno središče, ki spodbuja učenje z izkušnjo in v ta namen razvija delavnice za otroke, mlade in odrasle v obliki interaktivnih poskusov, s katerimi spodbujamo vedoželjnost, željo po učenju ter kritično razmišljanje. Vse naše dejavnosti od ogleda poskusov v e-Hiši, eksperimentalnic, delavnic za razvoj ustvarjalnosti in inovativnosti, tečajev robotike WeDo in Mindstorms, priprav in udeležbe na tekmovanju First Lego League, dnevov tehnike, Festivala znanosti Nova Gorica, rojstnodnevnih zabav v znamenju znanosti in tehnike, tehniških in naravoslovnih dni dajejo možnost, da se skozi zabavno izkustveno učenje udeleženci učijo reševati probleme, obvladovati kompleksnosti problemov in iskati inovativne rešitve.

 

 

Anketa - podoba raziskovalcev